Liên hiệp hợp tác xã

Liên Hiệp Hợp Tác Xã Việt Nam

Liên hiệp hợp tác xã Việt Nam là một tổ chức đầu tư kinh doanh hoạt động theo
luật hợp tác xã năm 2012. Với sứ mệnh thay đổi bộ mặt hàng nghìn trại truyền
thống văn minh an toàn và hiện đại hơn. Được thành lập vào ngày 16 tháng 01 năm 2019 với số vốn điều lệ 100 tỷ đồng và được góp vốn bởi 5 đơn vị hợp tác xã thành viên. LHHTXVN không ngừng kiện toàn bộ máy nhân sự. Hầu hết các cán bộ nhân viên có trình độ đại học và trên đại học. Kinh nghiệm làm việc từ 3 năm
trở lên. Các cán bộ kỹ thuật được đào tạo chính quy có trình độ năng lực chuyên
môn phù hợp với ngành nghề tư vấn đầu tư, khảo sát, thiết kế, giám sát, đấu thầu quản lý dự án và tổ chức điều hành thi công. Trong cơ cấu hoạt động, ngoài năm hợp tác xã thành viên sáng lập ban đầu LHHTXVN khoảng có trên 200 thành viên cá nhân tham gia góp vốn. Hơn 61 thành viên liên kết là các xã. Hơn 40 thành viên Liên kết là công ty