GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH LHHTX

GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH LHHTX

Giấy phép đăng kí kinh doanh của Liên Hiệp Hợp Tác Xã Việt Nam. Quy định tại điều 33,34. Nghị định 01/2021/ND-CP. Hướng dẫn luật doanh nghiệp 2020. Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp. Bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Quy định về nhóm công ty. Liên hiệp hợp tác xã Việt Nam là một tổ chức đầu tư kinh doanh. Hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012.

 

Giấp phép kinh doanh LHHTX