HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Hợp đồng hợp tác đầu tư Liên Hiệp Hợp Tác Xã Việt Nam Biên Soạn. Căn cứ theo bộ luật dân sự số 91/2015/QH13. Luật thương mại số 36/2005/QH11. Bao gồm các điều khoản về sự thỏa thuận giữa các bên đầu tư về việc đóng góp công sức, tài sản để thực hiện một công việc nhất định, trước khi tham gia hợp tác đầu tư các bên phải phân chia rõ lợi nhuận, phân chia tài sản mà không cần thành lập tổ chức kinh tế.

Điều 504 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định như sau: “ HDHTDT là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định. Vùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm”. Đầu tư là hoạt động sử dụng các nguồn lực tài chính. Nguồn lực vật chất. Nguồn lực lao động và trí tuệ để sản xuất kinh doanh trong một thời gian tương đối dài nhằm thu về lợi nhuận và lợi ích kinh tế xã hội. Trước khi tham gia hợp tác đầu tư các bên phải phân chia rõ lợi nhuận. Phân chia tài sản mà không cần thành lập tổ chức kinh tế.

Lưu Ý

Mẫu tham khảo có thể thay đổi theo thỏa thuận của hai bên