HỢP ĐỒNG HỢP TÁC GÓP VỐN CỔ ĐÔNG

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC GÓP VỐN CỔ ĐÔNG

Hợp đồng hợp tác góp vốn cổ đồng do Liên Hiệp Hợp Tác Xã Việt Nam biên Soạn. Dựa trên luật dân sự số 91/2015/QH13. Luật thương mại số 36/2005/QH11. Luật đầu tư số 61/2020/QH14. Luật đất đai số 45/2013/QH13. Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/Qh13. Dưa trên hiến pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Điều 504 của Bộ luật dân sự 2015 quy định về hợp đồng hợp tác như sau:

“1. Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

2. Hợp đồng hợp tác phải được lập thành văn bản.”

Như vậy có thể hiểu hợp đồng hợp tác góp vốn cổ đông là sự thảo thuận giữa các bên về việc góp vốn để thực hiện một số công việc nhằm cùng hưởng lợi nhuận và sẻ chia rủi ro. Việc giao kết hợp đồng hợp tác giữa các chủ thể sẽ tạo thành một tổ chức gọi là tổ hợp tác

Lưu Ý

Mẫu tham khảo có thể thay đổi theo thỏa thuận của hai bên